Čistírna odpadních vod

Domácí čistírna odpadních vod (ČOV) je moderním a ekologickým řešením likvidace odpadních vod. Čistírna odpadních vod neboli čistička odpadních vod je polypropylenovou celoplastovou nádrží zapuštěnou pod povrch, kdy na povrch vyčnívá pouze víko čistírny (ČOV).Vyrábíme čistící zařízení pro 2-30 ekvivalentních osob (EO). V čistírnách odpadních vod je poté umístěno technologické zařízení, které rozděluje ČOV na několik jednotlivých komor. V každé z komor poté probíhá určitý proces čistění odpadních vod.

Domácí čistírna odpadních vod slouží k biologicko-mechanickému čistění odpadních vod. Moderní ČOV dokážou čistit vodu z toalety, sprchy, myčky, pračky i dřezu bez ztráty funkčnosti. Problémem pro využití čistíren odpadních vod jsou pouze drtiče odpadků, které ČOV nadměrným způsobem zatěžují objemem odpadu. Využívají se tak k čistění splaškových vod jak z rodinných domů, restaurací, hotelů, penzionů i chat a jiných rekreačních objektů. Využití mají především tam, kde není možnosti připojení na klasickou kanalizaci vedoucí do obecní ČOV.

Proces čistění

Proces čistění splaškových vod probíhá v několika fázích a různých komorách uvnitř čistírny odpadních vod.

V první fází voda gravitačně natéká neprovzdušňovaného prostoru, kde probíhá biologický rozklad dusíku s částečným rozkladem fosforu. V první fázi čistění také dochází k částečnému zachycení mechanického odpadu a rozkladu tuhého znečistění.

V druhé fázi čistění dochází k biologicko-aerobnímu způsobu čistění, ke kterému dochází pomocí bakterií za současného provzdušňování kyslíkem, díky kterému se celý proces čistění velmi zrychluje. Vzduch je do druhé fáze vháněn přes membránu dmychadlem  (kompresorem).

Ve třetí komoře je aktivovaný kal pomocí patentovaného filtru oddělován od přečištěné vody. Účinnost separace je tak několikanásobně vyšší než u prostého usazování v dosazovací komoře u zařízení podobného typu. Přečištěná voda odtéká přepadem ven a aktivovaný kal je cirkulačně vrácen zpět na začátek čistícího procesu.

Pro lepší účinnost celé ČOV je na výtoku namontována akumulační nádrž, které zabraňuje při jednorázovém prudkém přítoku vody jejímu prudkému odtoku. Tato situace nastává například při vypouštění vany. Akumulační nádrž vypouští poté vodu odtoku maximální rychlostí 160l/hod. Zabraňuje se tím vyplavení aktivního kalu, což by mělo za následek zastavení nebo zpomalení procesů v čistírně odpadních vod.

Naše čistírna odpadních vod tak nepotřebuje žádné předřadné zařízení nebo přitápění v zimních měsících.

Možnosti nastavení ČOV, například pro rekreační objekty:

Naše čistírna odpadních vod umožňuje instalaci mikroprocesorového zařízení (spínacích hodin), které regulují intenzitu chodu dmychadla. Můžete tak nastavit intenzitu čistění splaškových vod dle skutečné zátěže. Rozlišíte tak například pracovní dny od víkendů, rekreační sezónu, snížíte výkon v průběhu dovolené atd. Toto zařízení doporučujeme připojit právě u objektů, kde dochází k nerovnoměrnému zatížení -  chaty, hotely, penziony…Čistírna odpadních vod tak při minimální výkonu dokáže zůstat v provozu až 3 měsíce bez dodávky nových splašků, které jsou pro život bakterií uvnitř nutné.

Špaček plast s.r.o.
Brněnská 58, 674 01 Třebíč
tel. +420 721 321 757 (volejte nonstop)

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.